Εκμίσθωση δημοτικού αμπελώνα έκτασης 5.000τ.μ. από το αριθ. 2102 ρέμα κοινό, αγροκτήματος Τοπ. Κοιν. Ελευθερών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17236
ΗΜΕΡ. 07.05.2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου σε συνέχεια της αριθμ.163/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.9161/30.04.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του δημοτικού αμπελώνα έκτασης 5.000τ.μ. από το αριθ. 2102 ρέμα κοινό, αγροκτήματος Τοπ. Κοιν. Ελευθερών στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη μισθωτού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 195 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του Π.Δ. 270/81 και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 14 Μαΐου 2014ημέραΤετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε [5] έτη. Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των εξακοσίων ευρώ [600,00€] μηνιαίως. Οι προσφορές στη δημοπρασία πρέπει να γίνονται ανά πέντε [5€] ευρώ και άνω.

Πληροφορίες και αντίγραφα της αρχικής διακήρυξης [αριθ. 1935/21.01.14], όπου αναγράφονται πλήρως οι όροι της δημοπρασίας, παρέχονται στο Δημαρχείο-Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α,Ελευθερούπολη-, Τμήμα Εσόδων Δήμου Παγγαίου στο ισόγειο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2592 350 034, αρμόδια υπάλληλος: Ιωαννίδου Θεοδώρα.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ελευθερούπολη, 7 Μαΐου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο