Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.: Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔΕΥΑA ΠΑΓΓΑΙΟΥΑρ. μελ:1501/2015

ΕΡΓΟ :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Αρ. Πρωτ: 2660/11.06.2015

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, διακηρύσσει ότι την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξεως επιδόσεως των προσφορών την 10 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της, στη γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου Ελευθερούπολης, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογιζόμένης δαπάνης 107.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. δηλαδή 1.726,24€, πρέπει δε να απευθύνεται προς την Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου.

Πληροφορίες περί της δημοπρασίας παρέχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. τηλ. 25920 21670 αρμόδιος: Κων/νος Νταμπανλής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά τεύχη μέχρι και την Πέμπτη 02/07/2015.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.A. Παγγαίου
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο