Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμάτων δημοτικών ενοτήτων Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Ελευθερούπολη,  23.11.2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                          Αριθ. Πρωτ.:       36862  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 28/1980 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Υπηρεσία: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η αποκομιδή απορριμμάτων, η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης, καθώς και η πλύση κάδων στις δημοτικές ενότητες Ορφανού, Πιερέων και Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Κωδικοί CPV: 90511000-2, 90918000-5. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 833.321,12 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.024.984,98 € με ΦΠΑ 23% Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (χρονική επέκταση της σύμβασης κατά ένα έτος με αντίστοιχη αύξηση του τιμήματος). Προϋπολογισμός της σύμβασης (με προαίρεση): 1.666.642,24 € (χωρίς ΦΠΑ) και 2.049.969,96 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04.01.2016

Εγγύηση συμμετοχής: 2 τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 16.666,42

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου www.dimospaggaiou.gr . Πληροφορίες στα τηλ. 25923 50024, 31 εργάσιμες μέρες και ώρες.

Σημείωση: Αποστολή της παρούσας περίληψης για Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24.11.2015 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.pdf)

 

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο