Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17715

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. Δ10Β1027032/ΕΞ2014/1033/11.02.2014(ΦΕΚ 328/Β΄/13.02.2014) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

  2. Την απόφαση αριθμ. 116/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου

  3. Το υπ΄ αριθ. 813/07.05.2014 έγγραφο της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά είκοσι έξι [26] και βρίσκονται στις περιοχές της Δ.Ε. Ελευθερών και Δ.Ε. Ορφανού.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), στις 20Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 – 12:30. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2014. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) για κάθε ενοικιαζόμενο τμήμα χώρου αιγιαλού – παραλίας, ορίζεται ως εξής :

 

ΘΕΣΗ

Τιμή/τ.μ.

1

Παραλίες Δημοτικής Κοινότητας

Ν. Περάμου

12,00 €

2

Παραλία Αμμολόφων

12,00 €

3

Παραλία Τοπ.Κοιν. Ελαιοχωρίου (Αλμύρα, Σαρακήνα)

8,00 €

4

Παραλία Τοπ.Κοιν. Φωλεάς

8,00 €

5

Δημοτική Ενότητα Ορφανού (όλες οι παραλίες)

8,00 €

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παγγαίου [Δημαρχείο: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α Ελευθερούπολη] εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2592 350 034, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

Ελευθερούπολη, 09 Μαΐου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Συνημέννα Αρχεία:

1. Πλήρες τεύχος διακήρυξης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο