Διακήρυξη δημοπρασίας αγροτεμαχίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17320
ΗΜΕΡ. 07.05.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 78/2014 και 73/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 195 του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος των α) αριθ. 961 αγροτεμαχίου, έκτασης 6.345 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 114, εντός της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Γεωργιανής, β) του αριθμ. 1756 αγροτεμαχίου, έκτασης 11.541 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «Εξωχώραφα», εντός αναδασμού της Δ.Κ. Νικήσιανης και γ) του αριθμ. 609 αγροτεμαχίου, έκτασης 1.170 τ.μ., που βρίσκεται στα Τενάγη Φιλίππων, εντός αναδασμού της Δ.Κ. Νικήσιανης. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση.

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο