Ανακοίνωση Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 850 & 897 αγροτεμαχίων, έκτασης 19.513,00 τ.μ. και 43.517,00 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκονται στη θέση «ΒΑΛΤΕΣ» στην Τοπική Κοινότητα Πλατανότοπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 49847
ΗΜΕΡ. 12.12.2013

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 461/2013 και 304/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 195 του Ν.3463/06, του 72 παρ. 1 περ. ε’ του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος των αριθμ. 850 & 897 αγροτεμαχίων, έκτασης 19.513,00 τ.μ. και 43.517,00 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκονται στη θέση «ΒΑΛΤΕΣ» στην Τοπική Κοινότητα Πλατανότοπου

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο