ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΡ. 297, ΕΚΤΑΣΗΣ 10000,00τ.μ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΗΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 27439
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 10.07.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 286/2013 και 140/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

            Η δημοπρασία για την ανάδειξη μισθωτού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 195  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81.

 

            Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του αριθμ. 297 αγροτεμάχιου Οριστικής Διανομής 1931 του αγροκτήματος Κηπιών, έκτασης 10.000τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «Αλώνια» της Τοπικής Κοινότητας Κηπιών. Το εν λόγω τεμάχιο, εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση με τους κάτωθι όρους : 

 

Ά  ρ  θ  ρ ο    1ο

            Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), στις  23 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 11.00π.μ. έως 11.30π.μ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 30 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κάτωθι :

$11.      Βασίλειο Ξουλόγη, Δήμαρχο ως Πρόεδρο

$12.      Δημήτριο Ηλιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του την επίσης Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Τσίλογλου – Παπαδοπούλου

Βασίλειο Σερπετζή, Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Καλλινικίδη.  

Ά ρ θ ρ ο   2ο

            Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε [5] έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και εγκατάστασης του μισθωτή.

Κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου εφόσον ο Δήμος χρειαστεί ένα μέρος του αγροτεμαχίου αυτού ή και ολόκληρο το αγροτεμάχιο για κάποιον άλλο σκοπό, εκτός της εκ νέου εκμίσθωσης, τότε θα έχει το δικαίωμα να λύσει την σύμβαση αυτή, μετά το πέρας της καλλιεργητικής περιόδου και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να το αφήσει χωρίς να ζητήσει αποζημίωση γι’ αυτό.

Ά ρ θ ρ ο  3ο

            Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσόν των τριάντα [30,00] ευρώ το στρέμμα για κάθε έτος. Οι προσφορές στην δημοπρασία πρέπει να γίνονται ανά πέντε (5,00) ευρώ και άνω.

Ά ρ θ ρ ο  4ο

 Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Ά ρ θ ρ ο  5ο

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται στον εκμισθωτή την αρχή (1ο πενταήμερο) του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, σε περίπτωση δε καθυστερήσεως με το νόμιμο εκάστοτε τόκο υπερημερίας. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμφωνητικού ή του Νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως την παρούσα μίσθωση, να αποβάλλει τον μισθωτή από το μίσθιο και να ζητήσει την άμεση απόδοση του μισθίου, κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία, όπως επίσης και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία του από την αθέτηση της σύμβασης.                                         

Ά ρ θ ρ ο  6ο

Ουδεμία αξίωση δύναται να έχει ο μισθωτής περί ελαττώσεως του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.

Ά ρ θ ρ ο  7ο

    Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας : α) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσού πεντακοσίων ευρώ [500,00] για την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δημοπρασίας με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, που θα επιστραφεί όταν λήξει η δημοπρασία στους συμμετέχοντες, εκτός του γραμματίου του επιτυχόντος πλειοδότου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, μετά δε την υπογραφή της θα αντικατασταθεί με άλλη εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου με το 10% (στρογγυλοποιημένο) του επιτευχθέντος μισθώματος όλων των ετών β) βεβαίωση μη οφειλής τελών και δικαιωμάτων από το ταμείο του Δήμου & της Δημοτικής Επιχείρησης, από οποιαδήποτε αιτία, γ) φορολογική ενημερότητα και δ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και του εγγυητή του.

Ά ρ θ ρ ο  8ο

            Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό αυτού του ιδίου.                                                     

Ά ρ θ ρ ο  9ο

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας, όπως και το μισθωτήριο συμβόλαιο, δεσμευμένος με την υπογραφή του ότι εγγυάται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με το μισθωτή για κάθε είδους υποχρέωση οικονομική ή άλλη και την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

                                                       

Ά ρ θ ρ ο  10ο

            Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

                                                          

Ά ρ θ ρ ο  11ο

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται σε δέκα μέρες, από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητού του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του.

Ά ρ θ ρ ο  12 ο

Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή κάθε δαπάνης (τέλη κλπ), έστω και μη προβλεπόμενης εκ της λειτουργίας του μισθίου. 

                                             

Ά ρ  θ ρ ο  13ο

            Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση του μισθίου που βρίσκεται σήμερα, η συμμετοχή και μόνο στη δημοπρασία σημαίνει ότι έλαβε γνώση της πραγματικής κατάστασης αυτού και αποδέχεται αυτήν.  

Ά ρ θ ρ ο  14ο

            Απαγορεύεται απολύτως η καθοιονδήποτε τρόπο εμφανή ή συγκεκαλυμμένο, υπεκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε άλλο πρόσωπο με ή χωρίς αντάλλαγμα. 

Ά ρ θ ρ ο  15ο

            Σε περίπτωση διαλύσεως της μισθώσεως εξ υπαιτιότητας ή δια καταγγελίας του μισθωτή, πριν από την πάροδο του συμβατικού χρόνου της μισθώσεως, υποχρεούται αυτός να πληρώσει στον εκμισθωτή το μισό του ετησίου μισθώματος, ως αποζημίωση ανεξάρτητα από την επέλευση ζημίας στον εκμισθωτή. 

Ά ρ θ ρ ο  16ο

Ο μισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μισθώσεως να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και διεκδίκηση τρίτου, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί στην περίπτωση αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο.    

Ά ρ θ ρ ο  17ο

Το μίσθιο θα διατίθεται για κάθε νόμιμη χρήση, χωρίς όμως ο εκμισθωτής να επιφέρει καμία αλλοίωση σε αυτό.         

Ά ρ θ ρ ο  18ο

Μετά τη λήξη της παρούσης μισθώσεως ο μισθωτής οφείλει αμελλητί να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, διαφορετικά για κάθε μήνα καθυστερήσεως απόδοσης της χρήσης του μισθίου μετά της λήξης της μισθώσεως, οφείλει αυτός να πληρώνει, λόγω ποινικής ρήτρας μηνιαίως το διπλάσιο του υπολογιζόμενου μηνιαίου (σε σχέση με το ετήσιο) μισθώματος.

Ά ρ θ ρ ο  20ο

Κοινή συναινέσει του εκμισθωτή και του μισθωτή μπορεί να λυθεί η σύμβαση της μισθώσεως.

Ά ρ θ ρ ο  21ο

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα τοιχοκολληθεί στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του

δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

                                                                                                          

Ελευθερούπολη, 10 Ιουλίου  2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο