Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Νικήσιανης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 38
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Μ. Βασιλειάδου
Τηλ. 25923 50032  

Ελευθερούπολη,  12 – 10 – 2015
Αριθ. Πρωτ.:  1371

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή»  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται  στην υπ’ αριθ. 29/2015 Απόφαση του Δ.Σ. Κοινωνικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παγγαίου και βάσει του Π.∆. 270/81,για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. στη Δ.Κ. ΝΙκησιανης της Δ.Ε. Παγγαίου.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δημοτικού Διαμέρισμα Δ.Κ. Νικησιανης. Η συνολική καθαρή επιφάνεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 τ.μ. και να πληρεί τις προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται στην σχετική απόφαση.

Οι Αιτήσεις- Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά που θα τις συνοδεύουν θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ηµέρες σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή» του Δήμου Παγγαιου, Φρ. Παπαχρηστιδη 137 Τ.Κ. 64100 στην Ελευθερούπολη .

Αντίγραφο της σχετικής απόφασης µπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή» του Δήμου Παγγαίου, Φρ. Παπαχρηστίδη 137 Τ.Κ. 64100 στην Ελευθερούπολη .

  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2592350032, αρμόδια υπάλληλος Βασιλειάδου Μάλαμα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

Μποσμπότης Χρήστος

 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο