Διαδικτυακό Συνέδριο «ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΩΣ ΜΟXΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ- COVID 19 ΕΠΟΧΗ»

SYNEDRIO DIDADIKTIAKO

Διαδικτυακό συνέδριο:

«ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΩΣ ΜΟXΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗ ΜΕΤΑ- COVID 19 ΕΠΟΧΗ»

Φίλιππος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ (Δήμαρχος Παγγαίου)

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Εισήγηση: «Η επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο
 και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Η χώρα μας, μετά τη σχεδόν δεκαετή βαθιά οικονομική κρίση, ενώ ήδη από το 2018 έδειχνε να επανέρχεται σε ρότα προσαρμογής και ανάπτυξης, βρέθηκε εκ νέου μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις.

Προκλήσεις που διασυνδέονται κυρίως από την πολύ σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος εξαιτίας των πολύ-επίπεδων συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

 Οι νέες αυτές προκλήσεις αφορούν στο σύνολο της χώρας και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και φυσικά δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η υπευθυνότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης , επιχειρήσεων, προσωπικοτήτων και όλης της κοινωνίας, είναι διαρκές ζητούμενο πλέον.

Όχι μόνο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας,  με μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την οικονομία που

πρέπει να μπορεί να δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ώστε οι όποιες προοπτικές,

να έχουν χαμηλότερη διακινδύνευση, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

Έχουμε την υποχρέωση, να δούμε το άμεσο και μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον,

σε έναν κόσμο που δε θα είναι ίδιος πλέον.

Αυτό πρέπει να το κάνουμε με μία νέα ματιά.

Διαφορετικά σίγουρα.

Βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης των συνεπειών της COVID-19 είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,

με σύγχρονα εργαλεία, αειφορικότητα και αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων

σε κάθε περιοχή.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση απέδειξε ότι είναι έτοιμη να συμβάλει σε αυτό το επίπεδο

και στο σχεδιασμό.

Χαρακτηριστικά, η ανταπόκριση της ΚΕΔΕ τις ημέρες του 15Αυγούστου 2020

για την προετοιμασία του εθνικού σκέλους του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

ήταν άμεση και καίρια,

αναφορικά με τη διαμόρφωση πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης.

Στα στοιχεία ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο πάντα ενός γενικού στρατηγικού σχεδιασμού, μεταξύ άλλων επιβάλεται :

  • Ο σχεδιασμός να είναι συμμετοχικός, με την τοπική κοινωνία, πολίτες και φορείς, και οπωσδήποτε με τον επιχειρηματικό κόσμο,
  • Η εφαρμογή αρχών πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων τομεακής δημόσιας πολιτικής

(π.χ. περιβάλλον, αιγιαλός, υγεία, κοινωνική προστασία, παιδεία),

με ενιαία πληροφοριακά συστήματα ή συστήματα με απόλυτη συμβατότητα συγχρονισμού δεδομένων, αρμονική κατανομή αρμοδιοτήτων και η λειτουργία φορέων με αποφασιστικό ρόλο που δε δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και εγκρίσεων, δίχως επικάλυψη αρμοδιοτήτων,

Ο σχεδιασμός  και υλοποίηση σύγχρονου μακροπρόθεσμου τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου, με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες κάθε περιοχής, προσδιορισμό ρόλων και εργαλείων που θα επιτρέπουν τη λήψη μέτρων για την έγκαιρη βελτίωση ή/και αναθεώρηση σε επιμέρους σημεία όπου θα διαπιστώνονται αδυναμίες κατά την υλοποίηση.

Καθώς επίσης και

Η συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη.

Κύριο στοιχείο είναι η ύπαρξη μακροπρόθεσμου οράματος για την περιοχή παρέμβασης.

Η επαρκής χρηματοδότηση για τέτοιου είδους δράσεων  δεν είναι σπατάλη,

αλλά στήριξη δημιουργίας τοπικής ανάπτυξης

που με τη σειρά της ενισχύει τα δημόσια οικονομικά.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο, μπορεί λοιπόν να αποδειχθεί κρίσιμος και είναι αναγκαίος στο πλαίσιο μίας στρατηγικής τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

 Θα αναφερθούμε χαρακτηριστικά σε δύο επίπεδα:

(Α) Επενδύσεις

Με βάση την αποτύπωση και προτεραιοποίηση των τοπικών πόρων ανάπτυξης (φυσικοί, πολιτιστικοί, ανθρώπινοι και τεχνολογικοί – επιστημονικοί πόροι), να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο άρτιας και ολοκληρωμένης παρουσίασης των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης νέων επενδύσεων, ένας ειδικός φάκελος ελκυστικότητας της περιοχής / γενικός επενδυτικός φάκελος, που θα επιτρέπει τη δημιουργία εργαλείων ποιοτικής παρουσίασης της κάθε περιοχής, με σύγχρονα εργαλεία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των οπτικο-ακουστικών μέσων.

Έτσι, με την αξιοπρεπή και ποιοτική παρουσίαση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών μας σε δυνητικούς επενδυτές θα μπορεί να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο με στόχο την προσέλκυση εισροής κεφαλαίων και επενδυτών, στο πλαίσιο μίας αειφορικής

Τα υφιστάμενα εργαλεία όπως ο Χωροταξικός Σχεδιασμός της αντίστοιχης Περιφέρειας,  αλλά και σύγχρονα εργαλεία όπως η αξιολόγηση κινδύνων και η ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων ανάσχεσης συνεπειών,  επιβάλλεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μίας ολιστικής στρατηγικής προσέγγισης για την τοπική ανάπτυξη, όπου είναι απαραίτητες οι συμμετοχικές διαδικασίες που θα φέρουν κοντά φορείς, πολίτες και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επεκτείνεται και στη διαμόρφωση των βασικών υποδομών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων

(π.χ. δρόμοι, δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, δίκτυα ομβρίων, διαχείριση απορριμμάτων, εγκεκριμένες χρήσεις γης, κοινωνικές υποδομές, κ.α.)

Οι νέες επενδύσεις και η διασφάλιση των κανόνων και προδιαγραφών αειφορίας πρέπει να στηρίζονται από ειδική ομάδα (Task Force), η οποία θα συνεργάζεται με τοπικούς φορείς τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού των γενικών επιλογών, όσο και των ειδικού ενδιαφέροντος απορρεόντων στοιχείων, δίχως χαρακτηριστικά επιβολής.

Έτσι και η τοπική κοινωνία θα έχει λόγο στο γενικό αναπτυξιακό σχεδιασμό κατά την υλοποίησή του, αλλά και περιορίζονται σημαντικά οι πιθανότητες ανάπτυξης αντιδράσεων που θα μπορούσαν να θέτουν σε κίνδυνο κάποιες επενδύσεις.

Η υφιστάμενη δημοτική περιουσία όπως δημοτικές εκτάσεις ή κτηριακό απόθεμα,

πρέπει να αποτελέσουν πόρους αξιοποίησης για την προσέλκυση ιδιωτικών ή/και μικτών ιδιωτικών-δημόσιων επενδύσεων κατά περίπτωση είτε μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων με ειδικά χαρακτηριστικά σεβασμού και προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

(που άλλωστε αποτελούν από μόνα τους στοιχεία ανάπτυξης),

είτε μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Ειδικά για το κτηριακό απόθεμα, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να σχεδιάσει :

  • νέες χρήσεις από φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα περιέχουν ένα πλέγμα συμβατών δραστηριοτήτων που θα επιτρέπουν τη βιωσιμότητά τους.
  • άλλες επενδυτικές χρήσεις, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, και με βάση προδιαγραφές που συνάδουν με το χαρακτήρα κάθε κτηρίου, επιτρέποντας έτσι τη συντήρηση και διαφύλαξή τους, καθώς και την ανάδειξη των αξιών που φέρουν, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημείο αναφοράς που μπορεί να συμβάλει στη γενικότερη ανάπτυξη οικονομικής ζωής γύρω από το κτήριο αναφοράς.

Για την επενδυτική αξιοποίηση  δημοτικών εκτάσεων, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει αφενός να αποφασίσει για μία στρατηγική αξιοποίησης με ειδικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και  αφετέρου να αναπτύξει ένα συνολικό master plan και να αποφεύγει τις αποσπασματικές δράσεις που θα μπορούσαν να είναι και ασύνδετες μεταξύ τους ή ακόμα και σε σύγκρουση (π.χ. επενδύσεις βαριάς όχλησης κοντά σε άλλες επενδύσεις ήπιας όχλησης).

Μία επιπλέον προσέγγιση, πρέπει να αφορά στην αξιολόγηση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών εκτάσεων ή και κτηρίων όπως εργοστάσια, τα οποία βρίσκονται σε διαχείριση από τράπεζες ή/και άλλα ιδρύματα και φορείς, υπό προϋποθέσεις διασφάλισης ενδεχόμενων δικαιωμάτων.

Αυτά με βάση τη διεθνή εμπειρία επιβάλλεται να αποτελούν αντικείμενο εντός του γενικού σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποδεικνύεται και σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς, ότι μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, της ανακύκλωσης και της επανάχρησης ή αλλαγής χρήσης. Οι συνέπειες μπορούν να είναι ιδιαίτερα θετικές και για το περιβάλλον, αλλά και για την τοπική οικονομία με την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας.

Για ουσιαστικά αποτελέσματα, στο σχεδιασμό εξ’ αρχής είναι σημαντικό να προωθηθεί η Σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, με τη συμμετοχή των πολιτών και τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Καθώς για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων απαιτείται η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, είναι σημαντικό να αναζητούνται και να προωθούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σύγχρονες λύσεις για την αντιμετώπιση και το μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Λύσεων τόσο σε θεσμικό επίπεδο αναφορικά με τις διαδικασίες, όσο και σε τεχνικό-επιστημονικό επίπεδο, με συνεργασία πολλών εμπλεκομένων ειδικοτήτων και επιστημονικών πεδίων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δυνατότητες, όσο και τις προτεραιότητες.

Έτσι, φαινόμενα όπως για παράδειγμα η διάβρωση ακτών και εδαφών, οι κατολισθήσεις, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η είσοδος ξενικών ειδών στην βιοποικιλότητα, κ.λπ. πρέπει να αποτελούν αντικείμενο άμεσης παρέμβασης, καθώς έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και επηρεάζουν την ανάπτυξη νέων.

(Β) Στήριξη και ανάπτυξης της μικρής και τοπικής επιχειρηματικότητας

Άλλο σημαντικό στοιχείο στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η στήριξη της επιβίωσης και ανάπτυξης της μικρής και τοπικής επιχειρηματικότητας. Έτσι, πρέπει να αναλαμβάνονται και να αναπτύσσονται δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν:

  • Στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με προμήθειες, όπου είναι δυνατόν, από τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. πρώτες ύλες φαγητού για προσχολικές/σχολικές δομές από τοπικές επιχειρήσεις) με αξιολόγηση και άλλων χαρακτηριστικών πέραν της τιμής, όπως ο κύκλος ζωής, το αποτύπωμα άνθρακα για την παράδοση των υλικών κλπ. στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Μία τέτοια πολιτική αφενός στηρίζει την τοπική οικονομία, αφετέρου διαμορφώνει ένα πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης αυτής και ενίσχυσης της απασχόλησης.

Προώθηση και ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων με την αξιοποίηση δυνατοτήτων που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες, σε συνεργασία Δημοτικών αρχών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου, που υποστηρίζουν την προώθηση της κατανάλωσης σε τοπικές επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα αξιοποίηση των εργαλείων ανάπτυξης μέρους πληρωμών σε ψηφιακό «τοπικό» ανταλλάξιμο νόμισμα ισότιμης αξίας σε Ευρώ (ή ειδικό ψηφιακό πορτοφόλι), ώστε εύλογο μέρος αυτών να δαπανάται σε τοπικές επιχειρήσεις, με την ανάπτυξη κινήτρων για τελικούς χρήστες (πολίτες) και τοπικές επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη της συνεργασίας με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, για τις οποίες υπάρχει επαρκές θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4430/2016) και οι οποίες μπορούν να έχουν δράσεις σε ειδικούς τομείς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας, αντιμετωπίζοντας κυρίως συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα

(π.χ. ένταξη στην αγορά εργασίας, ΑμεΑ με ικανότητα εργασίας).

  • Η στήριξη τέτοιων μορφών επιχειρηματικότητας, για παράδειγμα μέσα από συνεργασίες και συμβάσεις υλοποίησης δράσεων στην πραγματική οικονομία, μπορεί να διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου πολύ μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας δαπάνης ανακυκλώνεται στην τοπική κοινότητα καθώς αυξάνεται η απασχόληση δημοτών και συνακόλουθα η συνολική καταναλωτική δαπάνη σε τοπικές επιχειρήσεις, δίχως να επιβαρύνεται περισσότερο ο αντίστοιχος δημοτικός προϋπολογισμός.

Η νομοθεσία και στην Ελλάδα, επιτρέπει τέτοιες δράσεις .Αξίζει να αναφερθεί ότι σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Μ. Βρετανία, οι ΗΠΑ, μεγάλο μερίδιο στην οικονομία αφορά στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις με ποσοστό πάνω από 10% και εκατομμύρια εργαζόμενους. (στην Ελλάδα κάτω του 1%).

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και συνεργασίας με δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς βρίσκονται μεταξύ των δύο τομέων (δημόσιου και ιδιωτικού) και όχι σε ανταγωνισμό με αυτούς.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός τόσο στο σχεδιασμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής και κριτήρια αειφορικότητας, όσο και της ενεργού συμμετοχής στα αναπτυξιακά προγράμματα με τη δημιουργία και την ενίσχυση ενός κλίματος κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων που μπορούν να στηρίζουν τις τοπικές και μικρές επιχειρήσεις και να εμπνέουν  την ανάπτυξη νέων.

Σας ευχαριστώ.

 

Διαδικτυακό-συνέδριο-Ομιλια-Δημαρχου.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο