ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εν όψει έναρξης των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραχώρηση αδειών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2017, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β΄/12.05.2017) παρακαλούνται όσοι διατηρούν όμορη προς τους ως άνω χώρους επιχείρηση και επιθυμούν  να μισθώσουν αυτούς, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Παγγαίου, που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης, τηλ. 2592350034.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των αιτήσεων ορίζεται μέχρι  τις  23  Ιουνίου   2017 ημέρα Παρασκευή.

 

 Στην αίτηση αναγράφονται :

α) το ονοματεπώνυμο του ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρίες θα πρέπει να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας,

β) η θέση, η έκταση (τ.μ.) και η δραστηριότητα που θα ασκηθεί στον αιτούμενο προς χρήση χώρο (π.χ. τοποθέτηση ξαπλωστρών, ομπρελών, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων κλπ.).

 Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :

α) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει,

β) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.),

γ) βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης,

δ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έναρξη επιτηδεύματος,

ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

στ) τοπογραφικό διάγραμμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου, η οποία εδρεύει στο δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης, και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, οι διαστάσεις και το εμβαδόν του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ξενοδοχειακής επιχείρησης, υποβάλλονται συμπληρωματικά :

α) Ειδικό σήμα λειτουργίας από Ε.Ο.Τ.,

β) Υπεύθυνη Δήλωση τιμών έτους 2017.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον αιγιαλό πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο