ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

     Από το Δήμο Παγγαίου ανακοινώνεται πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ βαθμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

   Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας, να υποβάλλουν στο τμήμα Εσόδων του Δήμου Παγγαίου(Φρ. Παπαχρηστίδη 137α Ελευθερούπολη) τηλ. 2592350034 κ. Φλωρά Εμμανουέλα , μέχρι 20-04-2022,την αίτηση αναγράφοντας:

α) το ονοματεπώνυμο του αιτούντος ή της εταιρίας, ΑΔΤαυτότητας, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας,email.

β) η διεύθυνση της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος του καταστήματος, η έκταση (τ.μ.), δραστηριότητα που θα ασκηθεί στον αιτούμενο προς χρήση χώρο (π.χ. τοποθέτηση ξαπλώστρων, ομπρελών, θαλάσσιων μέσων αναψυχής τραπεζοκαθισμάτων κλπ.) και ο τρόπος εξόφλησης του ανταλλάγματος.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :

1) Τοπογραφικό διάγραμμα καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας εις 4/πλουν και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: flora@dimospaggaiou.gr

2) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος ή της γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος-καταλύματα-campingμε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει,

3) έναρξη δραστηριότητας (προσωποποιημένη πληροφόρηση taxis net)

4) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει οφειλές στον Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.),

5) βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης (ΔΕΥΑΠ), ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει οφειλές,

6) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

7) εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν το εταιρικό τους,

8) αν μεταξύ του χώρου που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και του αιγιαλού μεσολαβεί κοινόχρηστος χώρος του Δήμου απαιτείται να κατατεθεί η άδεια χρήσης του χώρου, όπως επίσης αν μεσολαβεί ΕΤΑΔ Α.Ε. απαιτείται να κατατεθεί αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης , προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον αιγιαλό πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής.

ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ_ΑΙΓΙΑΛΟΥ.docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΧΡΗΣΗΣ_ΑΙΓΙΑΛΟΥ.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο