ΔΕΥΑΑΠ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χυτοσιδήρων Καλυμμάτων Φρεατίων Αποχέτευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)                

Αριθμ. Πρωτ.:3793

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 44.715,45€ Ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 06-10-2015, ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στη γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Ελευθερούπολη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή 894,31€.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή παραγωγοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το δημοπρατούμενο αντικείμενο και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Ελευθερούπολη, Τ.Κ. 64100, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο 25920 21290. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ελευθερούπολη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ
Φίλιππος Αναστασιάδης

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο