Ορθή Επανάληψη: Πρόχειρος Διαγωνισμός για “Χημικές Αναλύσεις ΔΕΥΑΠ”

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:  2387/15-09-2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Παγγαίου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για: «ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΑΠ» προϋπολογισμού: 47.560,98 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Ελευθερούπολη) την Δευτέρα 29/09/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 951,22 Ευρώ, δηλαδή 2% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια αφορά την παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 17025 για την εκτέλεση όλων των χημικών φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρατούμενης προμήθειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (εργαστηριακές αναλύσεις), διαθέτουν εργαστήριο χημικών αναλύσεων και διαθέτουν οι ίδιοι ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 17025. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (γωνία οδών Φιλελλήνων και Ε. Βενιζέλου, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη, τηλ:25920-21290), μέχρι και τις 26/09/2014 και ώρα 14:30 μ.μ.

 

Ελευθερούπολη, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

Ανδρέας Καλλινικίδης

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο