Δ.Ε.Υ.Α.Π.: Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και λειτουργία βιολογικών σταθμών Δήμου Παγγαίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερούπολη 12-11-2014
Αριθμ. πρωτ. :2838

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του δήμου Παγγαίου  (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και λειτουργία βιολογικών σταθμών Δήμου Παγγαίου» προϋπολογισμού 194.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/1980 και 59/2007 και των τευχών δημοπράτησης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 46 του Π.Δ. 59/2007.

Το Αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά την παροχή υπηρεσιών για διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη των Ε.Ε.Λ και Μ.Ε.Λ. καθώς και τον έλεγχο λειτουργίας ενδιάμεσων αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στη  γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 64100,  Ελευθερούπολη, 1ος όροφος μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού όπως και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού. Πληροφορίες στο Τηλ:25920-21290, Fax: 25920-23325, αρμόδιοι υπάλληλοι: Ι. Χατζησπύρογλου, Κ. Νταμπανλής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04-12-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην παραπάνω διεύθυνση. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στα 3.880,00 Ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο