ΔΕΥΑΑΠ: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Προσλήψεις Υδρονομέων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ελευθερούπολη, 24/05/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: 1604
Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Πληρ.:Γραφείο Προσωπικού
Τηλ.: 25920 21673
Fax: 2592023325
E-mail: deyap@deyapaggaiou.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.  ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07
  2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
  3. τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957
  4. την υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
  5. την αριθμ. 10900/23-05-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη  προσωπικού  πενήντα δύο (52) θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης, για την εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Παγγαίου κατά την αρδευτική περίοδο οικ. έτους 2016.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 25/05/2016 έως την 31/05/2016 στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου και ειδικά στο Γραφείο Προσωπικού.

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Προκήρυξη (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο