ΔΕΥΑΑΠ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Υλικών Ελέγχου Δικτύου Ύδρευσης – Άρδευσης (Υδρόμετρα)”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΑΑΠ)

Αριθμ. 1087

Η ΔΕΥΑΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ)», προϋπολογισμού 40.000,00€ + 9.200€ Φ.Π.Α. 23% = 49.200€ όπως αυτά περιγράφονται στα αναλυτικά τεύχη του Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑΠ, Ταχ. Δ/νση: Γωνία Φιλελλήνων & Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών της ΔΕΥΑΑΠ την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 και  ώρα 13:00 (λήξη παραλαβής προσφορών). Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα, γ) ενώσεις προμηθευτών, δ)  συνεταιρισμοί, που μπορούν να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από τα γραφεία της ΔΕΥΑΑΠ στην παραπάνω διεύθυνση, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25920 21290, fax επικοινωνίας 25920 23325, e-mail: deyap@deyapaggaiou.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι Ι. Χατζησπύρογλου, K. Νταμπανλής.

Ελευθερούπολη, 11 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο