ΔΕΥΑΑΠ: Πρόχειρος διαγωνισμός για “Χημικές Αναλύσεις ΔΕΥΑΑΠ 2016”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.A. ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη 19-05-2016
Αριθμ. πρωτ. :1556

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου  (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για: «ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΑΑΠ 2016» προϋπολογισμού: 35.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. (γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Ελευθερούπολη) την Τρίτη 31/05/2016 και ώρα 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 700,00 Ευρώ, δηλαδή 2% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια αφορά την παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 17025 και όπως ορίζει η ΚΥΑ Π/112/1057/2016 για τις ραδιενεργές ουσίες (Ενδεικτική δόση, Ραδόνιο, Τρίτιο) σύμφωνα με τη μελέτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (εργαστηριακές αναλύσεις), διαθέτουν εργαστήριο χημικών αναλύσεων και διαθέτουν οι ίδιοι ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 17025. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. (γωνία οδών Φιλελλήνων και Ε. Βενιζέλου, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη, τηλ:25920-21290), μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο