ΔΕΥΑΑΠ: Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και λειτουργία βιολογικών σταθμών Δήμου Παγγαίου 2016»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.A. ΠΑΓΓΑΙΟΥ                      Ελευθερούπολη 22-02-2016
Αριθμ. πρωτ. : 556   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου  (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και λειτουργία βιολογικών σταθμών Δήμου Παγγαίου 2016» προϋπολογισμού: 250.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και των τευχών δημοπράτησης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη.

Το αντικείμενο αφορά την παροχή υπηρεσιών για διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη των Ε.Ε.Λ και Μ.Ε.Λ. καθώς και τον έλεγχο λειτουργίας ενδιάμεσων αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. στη  γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 64100,  Ελευθερούπολη, 1ος όροφος, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού όπως και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού. Πληροφορίες στο Τηλ:25920-21290, Fax: 25920-23325, αρμόδιοι υπάλληλοι: Ι. Χατζησπύρογλου, Κ. Νταμπανλής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08-03-2016ήμερα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. στην παραπάνω διεύθυνση. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στα 5.000,00 Ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο