ΔΕΥΑΑΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              Ελευθερούπολη 05-04-2016
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ                     Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1016
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΑΑΠ)
Ν.Π.Ι.Δ.
ΑΦΜ: 997732812- Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Mail: deyap@deyapaggaiou.gr
Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου & Φιλελλήνων 64100-Ελευθερούπολη
Πληροφορ. : Θωμόγλου Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 2592021291
Fax : 2592023325

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.

3.  Το ΑΠ:45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

4.  Την υπ’αριθμ. 36/2016 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑΠ

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών

Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή :

1.    Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.

2.    Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2014-2015 της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

3.    Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου (Βενιζέλου & Φιλελλήνων γωνία, Τ.Κ. 641θ0 – Ελευθερούπολη).

4.    Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2014-2015, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5.    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

6.    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βενιζέλου & Φιλελλήνων γωνία, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη, έως και την 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 11.00 π.μ.. Προσφορές που θα ληφθούν, από τη ΔΕΥΑΑΠ, μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

7.    Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

8.    Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑΑ Παγγαίου της έκθεσης του ελέγχου των χρήσεων 2014-2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

 

α).Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β). Οικονομική Προσφορά.

γ).Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΠ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο