ΔΕΥΑΑΠ: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Μετατροπή ισογείου παλαιού Δημαρχείου Ελευθερούπολης σε χώρους γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ: 4305

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Μετατροπή ισογείου παλαιού Δημαρχείου Ελευθερούπολης σε χώρους γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.» με προϋπολογισμό 102.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ­γασιών: α) Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 55.176,83€, β) Ηλεκτρομηχανολογικά: 27.449,12, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. μέχρι την Πέμπτη 3-12-2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β’. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25920 21670, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία. Κωνσταντίνος Νταμπανλής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ­σφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι­ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:

α) Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ», ανεξαρτήτως έδρας.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατού­μενο έργο)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά­θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.658,54 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το έργο Χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.

 

Ελευθερούπολη 17/11/2015

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.A. Παγγαίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο