ΔΕΥΑΑΠ: Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΗΠΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ: 4193

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.), διακηρύσσει ότι την 24η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξεως επιδόσεως των προσφορών την 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της, στη γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου Ελευθερούπολης, Τ.Κ. 64100, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΗΠΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογιζόμένης δαπάνης 204.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικων.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. δηλαδή 3.281,44€ ισχύος έξι 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Πληροφορίες, σχετικά τεύχη και έντυπο προσφοράς της δημοπρασίας παρέχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. μέχρι και την Πέμπτη 19/11/2015, τηλ: 25920 21670 αρμόδιος υπάλληλος: Κων/νος Νταμπανλής.

Ελευθερούπολη 03/11/2015

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.A. Παγγαίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο