Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.: Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Κατασκευή φρεατίων σύνδεσης και έλεγχου παροχών αποχέτευσης Τ.Κ. Φωλιάς”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ: – 850 –

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή φρεατίων σύνδεσης και έλεγχου παροχών   αποχέτευσης Τ.Κ. Φωλιάς» με προϋπολογισμό: 62.601,63 € + 14.398,37 € (Φ.Π.Α.) Το έργο συντίθεται από εργασίες της κατηγορίας “Υδραυλικά”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. μέχρι την Πέμπτη 14-04-2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β’. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25920 21670, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Νταμπανλής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-04-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ­σφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι­ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:

α) Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «Υδραυλικά».

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατού­μενο έργο)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά­θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.252,03 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.

Ελευθερούπολη 21/03/2016

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.A. Παγγαίου

ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο