ΔΕΥΑ Παγγαίου: Ορθή Επανάληψη: Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας για επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΡΓΟ :

«Κατασκευή συμπληρωματικών εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Κάρυανης (Α΄ Φάση)»

Αρ. Πρωτ: 3372/18.09.2013

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή συμπληρωματικών εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Κάρυανης (Α΄ Φάση)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :269.946,67 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ :Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, στα γραφεία  της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου στις 15/10/2013  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις ή και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων:

α. Της τάξης Α2, 1ης και 2ης  ανεξαρτήτως έδρας και της 3ης τάξης εντός νομού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ του Μ.Ε.Ε.Π.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. H εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 5.399,00 €, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες, o δε χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Για το έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΚΑ υπόδειγμα τύπου Β (ενοποιημένη διακήρυξη). Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και οικονομικής προσφοράς από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου (τηλ 25920 21670 πληρ: Ι. Χατζησπύρογλου, Κ. Νταμπανλής), μέχρι και τη Πέμπτη 10/10/2013.Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. ΔΕΥΑ Παγγαίου. Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτικώς, ο Ν.3669/08 ο Ν. 1418/84, το Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 171/87, ο Ν.2940/01 και ο Ν.3263/04 όπως ισχύουν σήμερα.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο