ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2022

1_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_101_ΥΕ_Εργατών-Συνοδών_απορρ.pdf 2_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_-ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ.pdf 3_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΚΩΔ.101_Εργατών_-Συνοδοί.pdf

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 23/11/2022 ΕΩΣ ΤΙΣ 2/12/2022.   1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΕΡΙ_ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ_ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf 2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_περί_υγείας_και_φυσικής_καταλληλότητας.doc 2022-11-18_ΤΕΛΙΚΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΣΟΧ_2_2022_Ψ607ΩΞΨ-7ΞΓ.pdf 3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_περί_κωλύματος.doc ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_10.6.2021.pdf

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023 Η προθεσμία υποβολής…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

1_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_101_ΔΕ_Χειριστών_signed.pdf 1_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_102_ΔΕ_Οδηγών_signed.pdf 1_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_103_ΥΕ_Εργατών-Συνοδών_απορρ_signed.pdf 2_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_101_ΔΕ_Χειριστών_signed.pdf 3_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_101_ΔΕ_ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ_Ψ23ΥΩΞΨ-ΞΟΗ.pdf 3_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_102_ΔΕ_ΟΔΗΓΩΝ__6ΗΦ9ΩΞΨ-ΞΙΦ.pdf 3_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_103_ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ_9ΞΣΓΩΞΨ-Λ1Μ.pdf 4_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΚΩΔ_101_Χειριστών_90ΨΖΩΞΨ-ΞΒ7.pdf 4_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΚΩΔ_102_Οδηγών_ΨΙ8ΝΩΞΨ-2ΒΜ.pdf 4_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΚΩΔ_103_Εργατών_-Συνοδοί_9ΡΝ3ΩΞΨ-5Φ4.pdf

Περισσότερα
Showing 20 of 121 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο