Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού Υφιστάμενης Γεώτρησης

Για Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού Υφιστάμενης Γεώτρησης απαιτούνται:


Λήψη απαραίτητων εγγράφων:

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  2. ΦΕΚ & ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΧΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ σελ 19688-19690γ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΑΙΤΗΣΗΣ
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗΣ Ν15991986
Μετάβαση στο περιεχόμενο