ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Κοκκινοχωρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ             ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΡΓΟ : «Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Κοκκινοχωρίου»

Αρ. μελ. : 1028/2012

Αρ. Πρωτ.: 26773

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟ : «Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Κοκκινοχωρίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 204.973,36 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ :  260.000,00 € (πιστώσεις «ΕΣΠΑ»)

 Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 όπως αυτός ισχύει και με τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/2004, στα γραφεία  του Δήμου Παγγαίου στις 30/07 /2013 ημέρα (Τρίτη) και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

 

       Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις η και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων:

α.  της τάξης Α2 τάξης και άνω (ήτοι: Α2 , 1ης  και 2η εντός έδρας και όμορου Νομού)  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του ΜΕΕΠ,

β.  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

H εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 4.099,47€, θα απευθύνεται στον Δήμο Παγγαίου και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες. Ο δε χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Για το έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (ενοποιημένη διακήρυξη).

Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και οικονομικής προσφοράς από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου(τηλ 2592 3 50055-πληρ. Κος Κ. Παυλίδης), μέχρι και (2) δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία, ήτοι μέχρι τις 25/ 07/2013    (Πέμπτη).

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. Δήμου Παγγαίου.

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτικώς, ο Ν.3669/08 ο Ν. 1418/84, το Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 171/87, ο Ν.2940/01 και ο Ν.3263/04 όπως ισχύουν σήμερα.

 

                                                                        Ελευθερούπολη 04/ 07/2013

                                                                                Ο Δήμαρχος

 

                                                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Σημειώνεται ότι η  παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6δ του Ν. 2741/99 ( ΦΕΚ 199/Α΄) και του Ν3481/06.

  1. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδα της  Κυβέρνησης (Δ/νση: Καποδιστρίου  34 ΑΘΗΝΑ 10432 – τηλ. 210-5225481) Παραλαβή Διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να δημοσιευθεί την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται με το ταχυδρομείο η με  FAX.

  2.  Σε δύο ( 2 ) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας

  3. Σε δύο ( 2 ) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.

  4. Σε μία ( 1 ) ημερήσια εβδομαδιαία εφημερίδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο