Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ.: 25923 50031
FAX: 25923 50077                                                                                                                                                  Ελευθερούπολη 04.05.2016
ΑΡ. ΜΕΛ. : 1042/2016                                                                                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.
9573
                                                           

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο διαγωνισμού:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Αναθέτουσα αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΗΛ. : 25923 50024

FAX : 25923 50077

www.dimospaggaiou.gr

Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού:

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ισχύουσα νομοθεσία:

Π.Δ. 28/1980, Ν. 3463/2006, Ν. 4281/2014 και η λοιπή νομοθεσία όπως αναφέρεται στο προοίμιο της διακήρυξης

Προϋπολογισμός:

€ 26.000,00

Δικαίωμα προαίρεσης

Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης € 1.660,00

Εγγύηση συμμετοχής:

2% του προϋπολογισμού, ήτοι € 520

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού:

16.05.2016, ώρα 10.00

Όροι του διαγωνισμού

Όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος

Αναστασιάδης Φίλιππος

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο