Ανοικτός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων Δήμου Παγγαίου

Ελευθερούπολη, 01/09/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 26857
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 28/1980 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Υπηρεσία: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η αποκομιδή απορριμμάτων, η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης, καθώς και η πλύση κάδων στις δημοτικές ενότητες Ορφανού, Πιερέων και Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Κωδικοί CPV: 90511000-2, 90918000-5.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 833.321,12 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.024.984,98 € με ΦΠΑ 23% Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (χρονική επέκταση της σύμβασης κατά ένα έτος με αντίστοιχη αύξηση του τιμήματος).Προϋπολογισμός της σύμβασης (με προαίρεση): 1.666.642,24 € (χωρίς ΦΠΑ) και 2.049.969,96 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  01.10.2015, 09:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05.11.2015, 15:00

Εγγύηση συμμετοχής: 2 τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 16.666,42

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . και στον ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου: www.dimospaggaiou.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 25923 50024, 31.

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη για Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 07.09.2015 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Μελέτη 1048/2015 (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο