ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 37826/24-08-2012
Αριθ. Πίνακα. 16/2012
 

Π   Ι   Ν   Α   Κ   Α   Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.  16/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Αριθ. και ημερομηνία πρόσκλησης: _________37479/21-08-2012____________

Ημερομηνία  συνεδρίασης:  _____________21Αυγούστου 2012 _____________

Αριθ. Θεμάτων πρόσκλησης: _____________ ένα  (01)_____________

Αριθ. Συζητηθέντων θεμάτων: ____________ένα  (01)__________________

 

 

α/α

Θέμα  που  συζητήθηκε

Αριθμός

απόφασης

Περίληψη απόφασης

1

Χαρακτηρισμός θέματος ως κατεπείγον.

415/2012

Χαρακτηρίζει το θέμα κατεπείγον

 

2

Έγκριση της αριθμ. 1056/2012 μελέτης της  υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

 

416/2012

Εγκρίνει την αριθμ. 1056/2012 μελέτη της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης αυτής. – Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και καθορίζει τους όρους της διακήρυξης.

1ο

Η.Δ.

 

Ελευθερούπολη 24 Αυγούστου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                            ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο