ΑΠΟΦΑΣΗ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 2/2013 πρακτικό συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

του Δήμου Παγγαίου

 

Aριθμ. Αποφ. 21/2013

 

 Περίληψη

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου

 

Λήψη Απόφασης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο