Απόφαση 553_2012 Τεχνικό Πρόγραμμα 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 21/2012  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 553/2012

Ψήφιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου, οικ.έτους 2013

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  συνήλθαν σε δημόσια τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου,  ύστερα από την 50679/06-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄ /07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Λήψη ολοκληρωμένου αρχείου

Μετάβαση στο περιεχόμενο