Απόφαση Δημάρχου 1258/2014 με θέμα: “Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων (άρθρο 88 Ν.3463/2006 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)”

Απόφαση Δημάρχου 1258/2014 με θέμα: “Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων (άρθρο 88 Ν.3463/2006 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)”

Μετάβαση στο περιεχόμενο