Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου και Τροποποίηση της αριθμ. 185/4054/28.02.2017 Απόφασης Δημάρχου ως προς την προσαρμογή της στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017

2017 1368 με ΑΔΑ

2017 1368 με ΑΔΑ

 

2017_1368_με_ΑΔΑ.pdf 

Μετάβαση στο περιεχόμενο