Απόφαση 47/2017 ΔΣ με θέμα Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων ∆΄ Τριµήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικον. έτους 2016

Απόφαση 47/2017 ΔΣ με θέμα Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων ∆΄ Τριµήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικον. έτους 2016

Μετάβαση στο περιεχόμενο