Απόφαση 268/2017 “Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 “Ενταφιασµός νεκρών” του Κανονισµού ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Γενικά του ∆ήµου Παγγαίου”

 

Απόφαση 268/2017 “Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 “Ενταφιασµός νεκρών” του Κανονισµού ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Γενικά του ∆ήµου Παγγαίου”

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο