Απόφαση Δημάρχου 143/2014 με θέμα: «Απόφαση Δημάρχου για την τροποποίηση της αρ.58/2013 και της αρθμ.655/2013 απόφασης που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)»

Απόφαση Δημάρχου 143/2014 με θέμα: «Απόφαση Δημάρχου για την τροποποίηση της αρ.58/2013 και της αρθμ.655/2013 απόφασης που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)» 

Μετάβαση στο περιεχόμενο