Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παγγαίου (2016-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ελευθερούπολη,   25.11.2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.:            37196
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (2016-2017)», αρ. μελέτης 1065/2015

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 301/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού € 240.000,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την χαμηλότερη τιμή κατά τμήμα,σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2286/95, Ν. 3463/06, Ν. 3548/07, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3801/09, Ν. 3852/10, Ν. 3886/10, Ν. 3979/11, Ν. 4013/2011, Ν. 4111/13, N. 4155/13, Ν. 4281/14, Υ.Α. 11389/93, Υ.Α. Π1/2390/Β’/13, Υ.Α. 53361/06 και λοιπών διατάξεων όπως μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης και ισχύουν σήμερα, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και ειδικότερα:


ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ [€] ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

Τμήμα 1: Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

90.000,00 (εκτιμώμενη αξία υλικών)

Επισκευές – Συντηρήσεις – Μηχανολογικές εργασίες: Κινητήρας, σύστημα φρένων, σύστημα ανάρτησης, εμπρός και πίσω άξονας, γενικές επισκευές κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικά κλπ.

30.000,00 (εκτιμώμενη αξία εργατικών)

Τμήμα 2: Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων

90.000,00 (εκτιμώμενη αξία υλικών)

30.000,00 (εκτιμώμενη αξία εργατικών)

ΣΥΝΟΛΟ

240.000,00

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να δώσουν προσφορά κατά τμήμα. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο δυο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.902,44, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (δηλαδή για όλα τα τμήματα), διαφορετικά η εγγύηση θα είναι ύψους 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος για το οποίο δίδεται προσφορά, ήτοι 1.951,22

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07.12.2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19.01.2016

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την
προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των ετών 2016 και 2017, του Δήμου Παγγαίου.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα (1) έτος, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς αλλαγή όρων, όπως ειδικότερα ορίζεται στη διακήρυξη. 

Στα τεύχη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospaggaiou.gr. Γενικές πληροφορίες και διευκρινήσεις για την με αριθμό 1065/2015 μελέτη παρέχονται στα γραφεία του Δήμου, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 641 00, τηλ. 25923 50024, τηλ. 25923 50031, εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

 

Ο Δήμαρχος

Φίλιππος Αναστασιάδης

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο