ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Παραλίας Οφρυνίου και του Νηπιαγωγείου Γαληψού της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού , του Δήμου Παγγαίου»

                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η 35 / 2022

 

                                                                     Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1, εδάφιο ε, όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 94 παρ. 4 περ. 13 & περ. 27 του Ν. 3852/2010,
3. το γεγονός ότι στην περιοχή της Παραλίας Οφρυνίου και της Κοινότητας Γαληψού της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού η ΔΕΗ πρόκειται να προβεί σεπρογραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2022, με συνέπεια τη μη λειτουργία των μονάδων κεντρικής θέρμανσης,

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Παραλίας Οφρυνίου και του Νηπιαγωγείου Γαληψου, της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2022, λόγω προγραμματισμένης διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος
με συνέπεια τη μη λειτουργία των μονάδων θέρμανσης.
                              

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
                                              ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ_ΟΦΡΥΝΙΟΥ_1.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο