ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από 03-11-2014 έως 19-12-2014 στο στο Τμήμα Καταστημάτων, γραφείο Λαϊκών Αγορών, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Ελευθερούπολης. Παρακάτω σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στην υπηρεσία  μας :

1) Αίτηση υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ( χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,

2) Την υπάρχουσα Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών, (βιβλιαράκι μπλε)

3) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ,

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

5) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

6) Βεβαίωση περί μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Παγγαίου,

7) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη 2012 – 2013 – 2014,

8) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Παγγαίο ( να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό της Δ.Ε.Η.) και την ζητάτε από τα Κ.Ε.Π. η τα Δημοτολόγια του Δήμου Παγγαίου,

9 ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ,

10) Πιστοποιητικό υγείας, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σχέση με τρόφιμα, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,

11) 2 Φωτογραφίες.

 

Πληροφορίες στο τηλ. 2592350023

 

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο της αίτησης (.doc)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο