ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2020-09-04_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_signed.pdf

2020-09-04_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_signed.pdf

2020-09-04_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_signed.pdf

2020-09-04_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_signed.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο