Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Climate Neutral Urban Districts in Europe

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Climate Neutral Urban Districts in Europe

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                   Ελευθερούπολη, 20/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                                  Αρ. πρωτ. 47259

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Climate Neutral Urban Districts in Europe με ακρωνύμιο CLUE συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGIVC, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :

  1. Το ΠΔ 28/80

  2. Τον Ν.3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα

  3. Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/08

  4. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και

  5. Την υπ΄ αρ.35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

  6. Το υπ΄ αρ. 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  1. Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010

  2. Την υπ. αρ. 187/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΞΨ-ΖΟΧ) Απόφαση αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «CLUE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE» που εντάχθηκε στο INTERREG IVC.

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από την 21 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη ως και την 9 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του κ.Τσιρικτσή του Δήμου Παγγαίου στον 1ο όροφο του κτιρίου.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση ανάλογων έργων ΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να ασκούν

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο του κ.Τσιρικτσή υπάλληλο του Δήμου Παγγαίου (τηλ. 2592350017)

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Ξουλόγης