Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, & 5» του έργου INTERSYC «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection» European Territorial Cooperation Prog

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, & 5» του έργου INTERSYC «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection» European Territorial Cooperation Prog

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     ΑΔA : ΩΩΖΧΟΚ1Μ-ΞΞ1
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                               23/06/2014
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                 Αρ. πρωτ.24408
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Πρόεδρος Δ.Σ.

Προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, & 5» του έργου INTERSYC «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection» European Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007-2013” με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 27.600,00€

Συγκεκριμένα αφορά σε:

  • Διαχείριση – συντονισμός του έργου και υποβολή των εκθέσεων του έργου

  • Δράσεις δημοσιότητας

  • Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 , ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από τον κ. Βαρύτη Κων/νο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Φρ.Παπαχρηστίδη 137 και στο τηλέφωνο 2592350019.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.