Ανακοίνωση επαναληπτικής μίσθωσης ΚΧ επί των Αμμολόφων Ν. Περάμου

Στις 23 – Ιουλίου – 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:30μ.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων)

και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 του Π.Δ. 11/12-11-1929 και του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 για την υπεκμίσθωση τριών θέσεων εντός του πρώην δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 3408 περιοχής Αμμολόφων Ν.Περάμου Δ.Ε. Ελευθερών για την εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινών ξύλινων κατασκευών επιχειρήσεων αναψυχής για την εξυπηρέτηση των λουομένων, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ_ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_Κ.Χ._ΕΠΙ_ΤΩΝ_ΑΜΜΟΛΟΦΩΝ.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο