Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρένων) λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου

ff

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
  2. Κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης
  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
  4. πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί εγγραφής στο Μητρώο Αρένων και δημοτολόγια του αναγνωριζομένου και του αναγνωρίσαντος.

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων

ff

Μετάβαση στο περιεχόμενο