Χορήγηση βεβαίωσης για αγροτική στρατιωτική άδεια

ll

Η αγροτική άδεια χορηγείται

  • στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, 
  • στους έχοντες αγροτικές ασχολίες 
  • και σ’ όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης.

Για την χορήγηση βεβαίωσης για αγροτική  στρατιωτική άδεια ο  ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • αντίγραφο εντύπου Ε1
  • αντίγραφο εντύπου ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ(Ο.Σ.Δ.Ε.)

 

Αρχείο

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για αγροτική  στρατιωτική άδεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο