Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα

ρρ

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ :

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  • Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο.
  • Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κόλλημα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά και εάν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE.
  • Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
  • Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής (εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής δεν εκδίδεται άδεια γάμου)
  • Παράβολο δημοσίου 15€ ένα για κάθε άδεια γάμου.
  • Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Το κείμενο της Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:
« Ο… του… και …της … το γένος ….. που …. γεννήθηκε …. και …. κατοικεί …. και η … του … και της … το γένος … που γεννήθηκε…..και κατοικεί … πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο ……»


(Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

 

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα

doc Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα


Μετάβαση στο περιεχόμενο