ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εν όψει έναρξης των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραχώρηση αδειών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2014, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’)Κ.Υ.Α., παρακαλούνται όσοι διατηρούν όμορη προς τους ως άνω χώρους επιχείρηση και επιθυμούν να μισθώσουν αυτούς, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο τμήμα Εσόδων του Δήμου Παγγαίου, που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των αιτήσεων ορίζεται μέχρι τις 10 Απριλίου 2014.

Στην αίτηση αναγράφονται :

α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν τα στοιχεία της εταιρείας αναλυτικά αλλά και του νόμιμου εκπροσώπου της), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας,

β) η θέση, η έκταση (τ.μ.) και δραστηριότητα που θα ασκηθεί στον αιτούμενο προς χρήση χώρο (π.χ. τοποθέτηση ξαπλώστρων, ομπρελών, θαλάσσιων μέσων αναψυχής κλπ.).

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :

α) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει,

β) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.),

γ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.,

στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

δ) τοπογραφικό διάγραμμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου, η οποία εδρεύει στο δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης, και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία αυτού, οι διαστάσεις και το εμβαδόν του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ξενοδοχειακής επιχείρησης, υποβάλλονται συμπληρωματικά :

α) Ειδικό σήμα λειτουργίας από Ε.Ο.Τ.,

β) Δήλωση τιμών έτους 2014

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον αιγιαλό πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο