2η Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 23743

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. Δ10Β1027032/ΕΞ2014/1033/11.02.2014(ΦΕΚ 328/Β΄/13.02.2014) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
  2. Την απόφαση αριθ. 160/2014 της Οικονομικής Επιτροπής,
  3. Το υπ΄ αριθ. 1186/05.06.14 έγγραφο της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά δεκαοχτώ [18] και βρίσκονται στις περιοχές της Δ.Ε. Ελευθερών και Δ.Ε. Ορφανού.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), στις 02 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 – 12:30. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2014. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) για κάθε ενοικιαζόμενο τμήμα χώρου αιγιαλού – παραλίας, ορίζεται ως εξής :

  ΘΕΣΗ Τιμή/τ.μ.
1 Παραλίες Δημοτικής ΚοινότηταςΝ. Περάμου – Ν.Ηρακλείτσας 12,00 €
2 Παραλία Αμμολόφων 12,00 €
3 Παραλία Τοπ.Κοιν. Ελαιοχωρίου (Αλμύρα, Σαρακήνα) 8,00 €
4 Παραλία Τοπ.Κοιν. Φωλεάς 8,00 €
5 Δημοτική Ενότητα Ορφανού (όλες οι παραλίες) 8,00 €

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παγγαίου [Δημαρχείο: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α Ελευθερούπολη] εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2592 350 034, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

Ελευθερούπολη, 20 Ιουνίου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο