Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ.: 25923 50031
FAX: 25923 50077                                                                                                       Ελευθερούπολη 15.07.2016
ΑΡ. ΜΕΛ. : 1060/2016                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17904  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο διαγωνισμού:                                                                 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2016-2017»

Πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης:              

Αναθέτουσα Αρχή:                                                                              ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
                                                                                                                ΤΗΛ.: 25923 50024, 31
                                                                                                                FAX: 25923 50077
www.dimospaggaiou.gr

Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού:                                         Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ισχύουσα νομοθεσία:                                                                      ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3463/2006, Ν. 4281/2014 και η λοιπή νομοθεσία όπως αναφέρεται στο προοίμιο της διακήρυξης

Προϋπολογισμός:                                                                             € 60.000,00 συν ΦΠΑ 24%

Δικαίωμα προαίρεσης                                                                     Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης

Εγγύηση συμμετοχής:                                                                     2% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 1.200,00 (εφόσον ο υποψήφιος προσφέρει το σύνολο των ζητουμένων ειδών). Διαφορετικά το 2% του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο τμήμα στο οποίο συμμετέχει

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού:                     25.07.2016, ώρα 10.00

Όροι του διαγωνισμού                                                                   Όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος

Αναστασιάδης Φίλιππος

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο